Assessoria

Experts en Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral, estem contínuament atents als canvis normatius i legislatius per informar els nostres clients. T'assessorarem perquè puguis realitzar de la forma més eficient les teves liquidacions d'impostos, o t'oferim els nostres serveis en elaboració de nòmines, contractes, bonificacions, quitances, pressupostos de personal o sol·licitud de pensions.

Assessoria Comptable

Un equip amb una sòlida formació en assessoria comptable que l’ ajudarà a aconseguir que la comptabilitat de la seva empresa sigui l’ instrument de control, seguretat i gestió que vostè necessita.

 • Comptabilització d’ operacions d’ acord amb la normativa comptable més actual.
 • Direcció i orientació comptable de mercantils, comunitats de béns, societats civils i persones físiques.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de Comptabilitat.
 • Dipòsit de Comptes anuals en el Registre Mercantil.
 • Preparació d’ informes econòmics i financers d’ empreses.
 • Valoració d’ empreses.
 • Preparació d’ expedients davant d’ entitats bancàries.
 • Informació periòdica mitjançant butlletins informatius.
 • Seguiment i adaptació de l’ empresa a les normatives vigents.
Manos de gente trabajando con papeles y ordenador en una mesa
Trabajando con papeles legales sobre una mesa

Assessoria Fiscal

La nostra assessoria fiscal està formada per professionals amb una dilatada experiència i formació actualitzada. Confeccionem, presentem i gestionem tota mena d’impostos i recursos administratius. Redueix la teva càrrega fiscal i maximitza l’estalvi.

 • Assessoria Fiscal Integral.
 • Estudi inicial de la situació fiscal i planificació de les actuacions.
 • Representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs.
 • Expedients d’ ajornament d’ impostos.
 • Recursos administratius / contenciosos.
 • Comprovacions tributàries.

Presentació i tramitació d’ escrits i consultes davant l’ Administració Tributària.

Confecció, preparació i presentació de declaracions d’ impostos:

 • Impost de Societats.
 • Pagaments a compte de l’ Impost de Societats.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Pagaments Fraccionats: Estimació Directa, Directa Simplificada i Estimació Objectiva (mòduls).
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Règim General i Simplificat.
 • Impostos sobre retencions de treball, de lloguer, així com de rendiments mobiliaris.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials.
 • Impost sobre successions o donacions.

Assessoria Laboral

El nostre departament de laboral està format per professionals que estan constantment en comunicació amb els Organismes Públics a causa de la intensitat de Normatives, Decrets, Variacions que es van generant. Per aquest motiu podem oferir la solució més d’ acord en:

 • Consultes i assessorament.
 • Confecció contractes laborals, comunicació CONTRACTA, butlletins de cotització de Seguretat Social, Sistema de Liquidació Directa (CRETA) i Sistema Xarxa.
 • Nòmines de personal, pagues extres, renovacions, actualitzacions i endarreriments de conveni.
 • Altes, Baixes i variacions de treballadors i autònoms en tresoreria.
 • Comunicació d’Altes i Baixes per malaltia i/o accidents de treball.
 • Emissió i comunicació de certificat per a la sol·licitud de prestacions d’atur i INSS.
 • Sol·licitud de les diferents prestacions davant l’INSS (Maternitat-Paternitat, Incapacitat Temporal, Jubilació, Viduïtat,…)
 • Certificat de treballadors per confeccionar la Declaració de Renda de les Persones Físiques.
 • Confecció i presentació d’Impostos Trimestrals i Anuals (111/ 190).
 • Atenció de requeriments abans els Organismes de Tresoreria, Delegació de Seguretat Social, Inem.
 • Inspeccions de Treball.
 • Assessorament, tramitació i presentació de Capitalitzacions per desocupació.
Empresario y trabajador dándose la mano

DESCOBREIX

Altres dels nostres serveis

Posem a la vostra disposició un equip humà especialitzat en diverses àrees que combina l'experiència de més de 15 anys i el tracte personalitzat que oferim als nostres clients.

Imagen de fondo en forma de zig zag

Gestionem el relatiu a finques per al seu correcte i òptim funcionament.

Imagen de fondo en forma de zig zag

Comptem amb advocats experts en diverses àrees de dret.