Manos sujetando dinero

Què faig si m’acomiaden?

En els temps que corren és difícil contestar a la pregunta Quant temps estaràs en aquesta empresa? Tens el teu lloc de treball assegurat?. La realitat és que l’única resposta és la incertesa i inseguretat, al contrari que anys enrere en què l’habitual era treballar per a la mateixa empresa durant tota la vida i arribar a considerar com a teva. No obstant això, i encara que no puguem saber quan ha de ser, ni tinguem opció per evitar-ho, sí que hi ha certes coses que hem de tenir en compte i valorar davant la decisió extintiva del nostre contracte a voluntat del nostre ocupador.

PASSOS A SEGUIR DAVANT D’ UN ACOMIADAMENT

 1. Recepció de la carta d’ acomiadament: : És el primer pas i al qual més atenció hem de prestar. La carta ha de complir amb una sèrie de requisits mínims que hem de comprovar:
  • S’ han d’ indicar les dades del treballador a qui va dirigida i fins i tot en funció del tipus d’ acomiadament s’ haurà d’ indicar l’ antiguitat, tipus de contracte lloc de treball etc per justificar per exemple un acomiadament objectiu.
  • Data d’ efecte de l’ acomiadament.
  • Motius de la decisió extintiva: Supòsits més comuns:
   • En el supòsit d’ un acomiadament disciplinari la carta haurà d’ indicar amb claredat que actes del treballador donen lloc a un incompliment greu de les seves obligacions, forma en què l’ empresa en té coneixements, dates i llocs en què s’ hagin comès i explicació de per què els actes comesos suposen un incompliment greu havent de fer referència a la llei. En aquest supòsit no serà necessari el preavís de 15 dies.
   • Si per contra ens trobem davant d’ una carta d’ acomiadament objectiu aquesta haurà d’ argumentar clarament i provada les causes que motiven l’ extinció laboral ja sigui per raons econòmiques, organitzatives, productives o tècniques.
   • Davant d’un acomiadament objectiu la carta haurà de ser lliurada amb 15 dies d’antelació (de no donar-se el preavís l’empresa igualment haurà d’abonar el salari corresponent a aquest període). Una particularitat de l’ acomiadament objectiu i que ha de ser tinguda molt en compte, atès que de no complir-se l’ acomiadament seria declarat improcedent per defectes formals, és que l’ empresari ha de posar a disposició del treballador de forma simultània al lliurament de la carta la indemnització corresponent a raó de 20 dies de salari per any de servei amb un límit de 12 mensualitats.

  En molts casos la incorrecta redacció de la carta bé per manca de claredat o per manca de justificació portarà a una possible improcedència de l’ acomiadament.

 2. Decisió extintiva: l’ empresa ens pot fer lliurament d’ altres documents entre ells el saldo i quitança la recomanació és no signar cap document del qual no es tingui clar al que un renuncia o es compromet. El recomanable és demanar un esborrany per al seu estudi i en última instància posar en el document NO CONFORME. De la mateixa manera que la carta d’ acomiadament ha de ser revisada, el saldo i quitança també atès que no en poques ocasions el mateix és incorrecte.
 3. Data d’efectes: És primordial precisar la data d’ efectes de l’ acomiadament per fixar els terminis de caducitat o prescripció de l’ acció. L’exercici de l’acció d’impugnació contra l’acomiadament caducarà als 20 dies hàbils següents a aquell en què s’hagués produït (no es computaran els dissabtes, diumenges i festius en seu jurisdiccional). En cas de reclamació de salaris o diferències el termini serà de prescripció 1 any.

En suma, si et veus afectat per un acomiadament verifica la carta en els termes exposats i per suposat la quitança sent el més recomanable per garantir els teus drets que consultis amb un professional que t’assessori i indiqui les teves possibilitats.