Bombilla de ideas y enchufe

Què haig de fer per ser autònom?

En els temps tan difícils que corren molta gent es planteja el fer-se autònom i començar pel seu compte amb una nova aventura empresarial.

Fer-se autònom no és senzill, requereix nombrosos tràmits i paperots per als quals resulta imprescindible conèixer en profunditat la normativa i els passos fiscals a seguir. Per això, per a qui no estigui acostumat, donar-se d’alta com a autònom pot resultar especialment complicat. Amb aquest article pretenem donar una mica de llum a la multitud de dubtes que se’ns generen quan decidim fer aquest pas i no sabem per on començar.

Els 3 passos obligatoris per a tots els autònoms

  • Alta Censal i opció del règim fiscal: es tramita a l’ Agència Tributària. S’ ha de completar l’ imprès 036 o 037 en el qual s’ opta pel règim fiscal corresponent i indicar l’ activitat que es realitzarà i les dades de l’ empresa. El 037 és la declaració censal simplificada, per la qual cosa no tothom hi pot optar, només aquells que compleixin certs requisits.
  • Afiliació en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social: es realitza en Tresoreria General de la Seguretat Social (TGMS). Aquest tràmit s’ ha de realitzar durant els 30 dies naturals posteriors a l’ alta d’ Hisenda. S’ha de presentar juntament amb el model 036, el DNI i el model TA521/1 d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Aquest últim podrà emplenar-se telemàticament.
  • Alta en l’impost d’activitats econòmiques (I.A.E): Es realitza a l’Agència Tributària i consisteix en el pagament d’una taxa que grava l’exercici de l’activitat professional. Classifica les activitats empresarials i professionals a través d’un codi que s’anomena “epígraf de l’activitat“. Només s’haurà de pagar si l’empresa/autònom factura més d’1.000.000€/any, en cas contrari, en quedaran exemptes.

Altres tràmits importants que hauria de conèixer un nou autònom

  • Llicència d’Obertura i Llicència d’Activitats i Instal·lacions: aquest tràmit, que es formalitza a l’Ajuntament corresponent, és necessari per poder registrar una empresa i ha d’anar acompanyat d’un projecte d’instal·lació. Tanmateix, no totes les activitats requereixen una llicència. També és important i cal tenir-ho en compte que si es faran obres al local els caldrà demanar una “Llicència d’Obres”, que també es tramitarà a l’Ajuntament. 

SI S’ HAN DE CONTRACTAR TREBALLADORS

  • Cal inscriure l’empresa a la Seguretat Social (obtenir el nombre de patronal). En el moment d’ emplenar el formulari corresponent cal escollir una mútua d’ accidents i adjuntar també la fotocòpia d’ alta a RETA i la fotocòpia del DNI.
  • Un cop obtingut el nombre de patronal ja podem donar d’ alta els treballadors en el Règim General.
  • OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL: El certificat digital ens permet realitzar tots els nostres tràmits com a empresaris de forma telemàtica, sense haver d’acudir presencialment a les Administracions Públiques. L’ obtenció d’ aquest certificat és gratuïta i s’ ha de demanar a la Fàbrica Nacional de Moneda i timbre.

Tots aquests tràmits poden generar-te molts dubtes i incerteses, per assegurar-te que tot es realitza segons la normativa legal vigent i no incórrer en cap error, et recomanem que consultis a professionals que et puguin assessorar en la matèria.