Bonita puesta de sol

Quins dies em pertanyen de vacances i quan puc gaudir-les

Ara que s’aproximen les desitjades vacances d’estiu, se’ns planteja el dubte de quants dies ens pertanyen pel temps que hem treballat.

Les vacances són anuals, és a dir s’ han de gaudir dins de l’ any natural que es generen no amb posterioritat, són interanual i no post-anual.

Són retribuïdes, el treballador ha de percebre la seva remuneració normal. El període vacacional no és substituïble per compensació econòmica, el dret a les vacances és un dret irrenunciable per al treballador (art. 3.5 ET) de manera que no es pot canviar per la corresponent compensació econòmica. No obstant això, el període vacacional excepcionalment, sí que podrà ser substituït per compensació econòmica quan s’ extingeix el contracte de treball sense que s’ hagi gaudit de la part generada de vacances pel període treballat durant l’ any natural o en cas de jubilació.

Els dies que es generen de vacances per mes treballat són de 2,5 dies. És a dir, si una persona comença la seva feina l’1/1/2016 amb un contracte de durada determinada fins al 30/06/2016 li correspondrien 15 dies de vacances. Com hem indicat en el paràgraf anterior, en aquest cas si no hagués gaudit vacances si hi cabria la compensació econòmica.

En cap cas la durada d’ aquestes serà inferior a 30 dies naturals. En alguns convenis col·lectius aquests dies són millorats podent ser de 31 dies naturals (inclou diumenges i festius) o 23 dies hàbils (laborals). Per aquest motiu sempre s’ ha de mirar el conveni a què està acollida l’ empresa.

El període de vacances no es pot iniciar en dia festiu o inhàbil.

El període de gaudi de vacances anuals es fixa de comú acord entre l’ empresari i el treballador, però sempre amb conformitat a l’ establert en els convenis col.lectius sobre planificació anual de vacances. És a dir, hi ha convenis que especifiquen els períodes vacacionals anuals diferenciant entre vacances d’ estiu i vacances d’ hivern.

Els treballadors han de conèixer les dates de gaudi amb un mínim de dos mesos d’ antelació al començament de les mateixes.

Quan el període fixat en el calendari de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal derivada de l’ embaràs, part o lactància natural o amb el període de suspensió del contracte previst en els aparellats 4,5 i 7 de l‘ article 48 de l’ Estatut dels Treballadors, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent a la incapacitat temporal,  o el que el mateix un cop finalitzat el període de suspensió, encara que hagi acabat l’ any natural corresponent.

En cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal diferent de les assenyalades anteriorment i el treballador no pugui gaudir les vacances en l’ any natural corresponent, es podrà gaudir una vegada finalitzada la incapacitat temporal sempre que no hagi transcorreguts més de 18 mesos del final de l’ any en què s’ hagin originat.

Esperem que el nostre article els hagi servit d’ajuda per aclarir alguns dels seus dubtes.